Rixos Portal

“RİXOS BONUS” AYDINLATMA METNİ

1- Veri Sorumlusu Kimliği ile İşlenen Kişisel Veriler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca işbu maddede sayılan; Kimlik Bilgileriniz, İşyeri Bilgileriniz,  İletişim Bilgileriniz, İşlem Güvenliği Bilgileriniz, Pazarlama Bilgileriniz gibi tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızda bulunan kişisel verileriniz; veri sorumlusu Fine Otel Turizm İşletmecilik A.Ş (“Şirket”) olarak tarafımızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.   

2- Toplanan Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçla İşleneceği

Tarafımıza ilettiğiniz ve tarafımızca toplanan kişisel verileriniz;  Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz için gerekli süreçlerin yürütülmesi, Sözleşmenin ifası ve müşteri şikayetleri ve talepleri süreçlerinin yürütülmesi, Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili taleplerinize yönelik sizlere özel hizmette bulunulabilmesi için analiz süreçlerinin yürütülmesi, Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri memnuniyeti temini ile sağlıklı iletişimin sağlanması, Konaklama hizmetinin ifa süreçlerinin yürütülmesi, Sunulan hizmetlere ilişkin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, iştiraklerimiz tarafından oluşturulan kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi, Ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

3- İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; hizmet sözleşmemiz gereği yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli bilgilerin hizmet alınan şirketlere aktarılması vb. gereklilikler gibi bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, kurumsal programların kullanılması, iş sürekliliği ve iş geliştirme faaliyetleri için alınan hizmet ve yazılımların kullanılması, şirketin yüklendiği edimlerin yerine getirilmesi gibi veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları dâhilinde; iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, grup şirketlerimize, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmaktadır. Bununla birlikte kişisel verileriniz, sunucuları ve bulut sistemleri yurt dışında bulunan yurt içi iş ortaklarımız ile yurtdışında mukim hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza; açık rızanız alınmak koşuluyla veya ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulunun izninin bulunması koşuluyla aktarılmaktadır.

4- Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntem ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; Rixos Bonus programına dahil olduğunuz süre boyunca ve devamında; fiziken teslim ettiğiniz bilgi ve belgeler, elektronik ortamda ilettiğiniz bilgi ve belgeler aracılığıyla ve tarafımızca bizzat veya 3. kişilerden fiziki, elektronik ortam araçları ile otomatik yollarla yazılı olarak toplanmaktadır. Kişisel verilerinizi işleme faaliyetlerimiz yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı şekilde 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, bir hakkın temini için veri işlemenin zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi gereği açık rızanız alınarak işlenmektedir.     

5- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda; www.rixos.com web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda doldurarak veya Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan başvurunuz ile; fineotel@hs02.kep.tr KEP adresimize, kvkk@rixos.com e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Meltem Mahallesi, Sakıp Sabancı Bulvarı, No:3 Muratpaşa/Antalya adresimize şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Şirket olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.